شغلی بجای زنگ ساعت صبحگاهی

از حدود دوره انقلاب صنعتی در اروپا که مردم می بایست در ساعات معینی از صبح بیدار شوند ، شغلی جدید بویژه در انگلستان بوجود آمد 
شغلی بنام : از خواب بیدار کن
Knocker Up
این شغل تا حدود سال 1920 و پیدایش ساعت های زنگ دار همچنان یکی از مشاغل مهم در میان خدمات اجتماعی بشمار می رفت
ویدئو زیر تعدادی از شغل های عجیب مربوط به دوره انقلاب صنعتی در انگلستان را نشان می دهد


No comments:

Post a Comment